งานกีฬาสี ปี 2560 โรงเรียนสุนทรวัฒนา

งานกีฬาสี ปี 2560
ระหว่างวันที่  13-15 กันยายน 2560