งานกีฬาอำเภอเมืองชัยภูมิ

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 -กีฬานักเรียนอำเภอเมืองชัยภูมิ