งานกีฬาสี โรงเรียนสุนทรวัฒนา

ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2559 พิธีเปิดวันที่ 9 กันยายน 2559