สื่อดนตรีไทยและดนตรีสากล

ขอขอบคุณ: สื่อการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องดนตรีไทย และเครื่องดนตรีตะวันตก
จัดทำโดย
โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศของเด็กผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555