เปิดหมวกถนนคนเดินชัยภูมิ

10 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 18.00 น.