เสียงเครื่องดนตรีไทย

เสียงซอสามสาย

เสียงซออู้

เสียงซอด้วง

เสียงจะเข้

เสียงขลุ่ย

เสียงปี่

เสียงระนาดเอก

เสียงระนาดทุ้ม

เสียงฆ้องวงใหญ่

เสียงฆ้องวงเล็ก

กลองแขก

ขอบคุณที่มา http://www.culture.go.th/research/musical/html/th_central.htm