บรรณาธิการสื่ออิเล็คทรอนิกส์

การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการสื่ออิเล็คทรอนิกส์  โดย สทร.  ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อิน กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 25 ส.ค. ถึง 31 ส.ค. 2559  แก้ไขสื่อของครูจากการอบรม สร้างสื่อและเกมจากโปรแกรม Construct2