อบรมทบทวนเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุง ICT และการปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียน
ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑
ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๙