สื่อ CAI ดนตรี ป.5-6

รู้จักวงดนตรี http://pipatsocial.com/band/

เครื่องประกอบจังหวะ ป.5 http://pipatsocial.com/thai/

เครื่องดนตรีไทยแต่ละภาค ป.6 http://pipatsocial.com/p6/pak/

201